קישורים נפוצים

משרדי ממשלה

רשות המיסים: https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspx

ביטוח לאומי: https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

בנק ישראל: https://www.boi.org.il/heb/Pages/HomePage.aspx

משרד האוצר: https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance

הר הכסף – איתור חשבונות בנק וחשבונות חיסכון: https://itur.mof.gov.il/#/main/landing

הר הביטוח – איתור מידע ביטוחי: https://harb.cma.gov.il/

הרשות לניירות ערך: http://www.isa.gov.il/Pages/default.aspx

תוכנות להנהלת חשבונות

דילוג לתוכן